mixxt

mixxt üyesi değil misin?

mixxt'e hoş geldin!

1818 TARİHLİ BİR BEKTAŞİ ERKANNAMESİ

link this post 07.02.2009 yazıldı
 • To top
ARNAVUTLUK DEVLET ARŞİVLERİNDE BULUNAN TÜRKÇE YAZMA ESERLER
ERKANNAME: 1[1]
Alemdar YALÇIN-Hacı YILMAZÖZET
Bilindiği gibi erkannameler bir tarikatın mensuplarının uyması gereken kuralları içeren ve tarikat uluları tarafından yazılmış olan eserlerdir.
Bu makalede Arnavutluk Devlet Arşivlerinde bulunan ve Bektaşi Tarikatı kurallarını anlatan bir erkannameyi yayımlıyoruz. Erkanname 1818 tarihli olup basit bir el yazı ile yazılmıştır. Başı eksiktir. Bu erkannamede ibadet kuralları ve ayinlerde okunacak şiirler vardır.
ABSTRACT

As known, Rules are works which are written by the leaders of dervishes, including the basic standards dervishes have to obey.
In this article, we are publishing the Rules which are in the Archives of Albania State telling the basic standards of Bektashi Way. Rules, dated 1818, was written with an easy handwriting. But its first part is missing. In these Rules, there are ways of Worship and poems to be read in the ceremony.
Anahtar Kelimeler: Erkanname, Bektaşilik, Bektaşi Tarikatı, Arnavutluk Devlet Arşivleri.
Key Words: Rules, Bektashi, Bektashi Way, Archives of Albania State.
Giriş:
Arnavutluk Devlet Arşivlerinde bulunan yazma eserlerle ilgili olarak dergimizde daha önce bir çok yazı yayımlandığı gibi Arnavutluk Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği yaparak bu yazma eserlerin bir kataloğu Türçe-İngilizce ve Arnavutça olarak basıldı. Kataloğun yayımlanmasından hemen sonra başta İngiltere, İsviçre, ABD, Pakistan ve Hindistan gibi ülkelerden yoğun istek gelmeye başladı ve çalışma uluslar arası platformda büyük bir ilgi gördü. Bir çok uluslar arası bilim kuruluşu kataloğa atıf yaptı.

Bu ilgi üzerine Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi yine Arnavutluk Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile bir anlaşma yaparak bu yazma eserlerin sayısal ortama aktarılması ve Türkçe-Arnavutça ve İngilizce olarak yayımlanabilmesi için işbirliği yaptı. İlk adım olarak bu belgelerin sayısal ortama geçirilmesi gerekmekteydi. Bunun için de Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Tanıtma Fonu ekonomik katkıda bulundu ve yazma eserlerin önemli bir kısmı sayısal ortama geçirildi.

Bu çalışmalar sırasında bütün zamanını Arnavutluk Devlet Arşivlerinde geçirerek belgeleri sayısal ortama geçiren Araştırma Merkezimiz müdür yardımcısı Yard. Doç. Dr. Gıyasettin Aytaş, Anila Shehu, Arnavutluk Bektaşiliğinin önde gelen ismi ve Korçe Turan Dergahı Babası Edmound Ahmedaj’ın insan üstü çabalarını saygıyla ve takdirle anmamız gerekecektir. Arnavutluk Devlet Arşivleri mensuplarının her zaman olduğu gibi kardeşçe sıcak bir dostluk içinde bizimle beraber çalışmaları bizim için en güzel anılar arasında yer alacaktır.

Dergimizin bu sayısında sunduğumuz Erkanname sayısal ortama aktarılan yazma eserler arasında yer almaktadır. Okuyucularımızın bilgilerini tazelemek için şu hatırlatmayı yapmalıyız: Arnavutluk kütüphanelerinde bulunması gereken bu kitapların Arnavutluk Devlet Arşivlerinde bulunmasının sebebi Enver Hoca döneminde tekke ve dergahların faaliyetlerinin kapatılması ve buralarda bulunan kitapların resmi bir kayıtla devlet arşivlerine devri sebebiyle oluşmuştur.

Okuyacağınız erkanname, bir bütünlük arzetmemektedir. İçindeki yazı karekterleri ve anlatım bize değişik tarihlerde değişik kişiler tarafından ilaveler yapıldığını göstermektedir. Bu son derece normaldir. Çünkü bunlar genellikle Bektaşi babaları ve dedebabaları tarafından tutulmakta, babalar Kakk’a yürüdükten sonra ise yeni gelen baba ve dedebabalara devredilmektedir. Her baba ve dedeba bu defterlere ilaveler yapmaktadır. Kitapta da bazı yazılar harekeli ve farklı yazı karakterindedir. Bazı el yazıları ise farklı kişilere ait oludğu kolayca anlaşılan yazılardandır. Bu yüzden çok büyük öneme sahiptir. Çünkü bu erkanname ve defterler, dergahlarda erkan ve ritüellerin yürütülmesinde birinci derece önemli rol oynamaktadır. Arnavutluktaki Bektaşi geleneğinin yapısal özelliklerinin ve günümüze kadar gelen değişim ve gelişimi ortaya koyan en önemli belgeler arasında yer almaktadır.

Erkanname yıprandığı için yine değişik tarihlerde birden fazla kez onarılmış olmalıdır. Çünkü birbirinin devamı olan sayfalar ters ciltlenmiştir.

Buradaki metinler üçe ayrılabilir: Birinci bölümde ibadete ait olan hususlara yer verilmiştir. İkinci bölümde, dini törenler ve bu törenlerde okunan mersiye, gülbank ve nefeslere yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise, Arapça dualar, şiirler, hadis ve ayetler bulunmaktadır.

Yayımladığımız erkanname 19. yüzyıla ait bir erkannamedir. Metin titizlikle incelendiği zaman erkannamede ele alınan bilgilerin Bektaşi geleneğinin özenle sürdürülemediğini ortaya koymaktadır. Çünkü en eski erkannamelerde ve elimizde bulunan şecerelerde silsile oluşturulurken belirli bir kutsallık ve öncelik sırası bulunmaktadır. Bu aynı zamanda “El ele el Hakk’a” ilkesine bağlı özenle sürdürülen bir silsiledir. Oysa erkannamede diğer tasavvuf kollarının tanınmış öncülerine yer verildiği gibi hiyerarşik sıralamaya uyulmadığı görülmektedir. Silsilenin en önemli noktasında (31b) bir isim silinmiştir. Bektaşi ve Alevi geleneğinde evliya isimleri sayılırken Hacı Bektaş Veli daima önde sıralanmaktadır. Oysa burada ilk gelen veli adı silinmiş olan Hacı Bektaş Veli olmalıdır. Daha sonra Cüneyd-i Bağdadî, İbrahim Edhem, Sühreverdî, Mevlana gibi sünni gelenekten gelen tarikatların kurucuları ve önderleri olan mutasavvıflara da yer verilmiştir. Sıralamada ise, Mevlana’dan sonra Sarı İsmail Sultan ve Rumi Hacı Sultan arkasından Seyyid Abdal Musa Sultan’ın gelmesi erkannameyi hazırlayan kişinin ciddi bir bilgi eksikliği olduğunu gösterir. Çünkü gelenekte sıralama bu şekilde yapılmamaktadır. Bu şekilde yapılan bir sıralama ise Bektaşilikte affedilmesi imkânsız bir kusurdur.

Erkannamenin dili, eski Anadolu Türkçesi dönemi özellikleri taşımaktadır. Özellikle “dek edek, idüb” gibi eski Anadolu Türkçesinin tipik kelimelerine yer verilmesi bizde böyle bir kanaat oluşturmuştur. Metinde yer alan Mersiye ve bazı tercüman ve gülbankler halen Anadolu’da bütün Alevi Cemlerinde okunan mersiye ve tercümanların aynısıdır. Bu da kitabın Anadolu Aleviliği ve Türkiye’deki Bektaşi geleneği açısından önemli olduğunu gösterir.

Arnavutluk Devlet Arşivlerinde erkanname ile ilgili olarak yapılan arşivleme çalışmasında da bazı sorunlar olduğu anlaşılmaktadır. Doğal olarak arşivleme çalışmasını yapan kişiler kitabın tümünü okumamışlar, kitabın ciltlenişindeki sayfa numaralarına göre numara vermişlerdir. Bu da kitabın sanki sıra ve anlamca kopukluk içinde olduğu izlenimi vermektedir.

Biz bu erkannameyi yayına hazırlarken içinde bulunan bağımsız sayfaları, yani sayfadaki metin anlamca tamamlanıyor ve diğer sayfalarda devam etmiyorsa ayrı bir grup halinde ele aldık. Birbirinin anlamca devamı olan fakat kitabın başka sayfalarında yer alan sayfaları bir araya getirdik. Böylece ciltlendiği sırada yapılan ciltleme hatasına düzelterek okuyucularımızın ve bilim adamlarının incelemelerine hazır hale getirdik.

Erkanname tek başına Arnavutluk Bektaşiliği hakkında sağlıklı bir bilgi vermekten uzaktır. Çünkü erkannamedeki Hz. Ali ve Ehl-i Beyte ilişkin atıflarla “kelime-i Şahadet’in” sonunda yer alan “Aliyyün Veliyyullah” ibarelerinin çıkarıldığı zaman sünni kurallarına çok büyük yakınlık gösterdiği dikkatten kaçmamaktadır. Diğer erkannamelerin de yayınlanması ve bunların kronolojik bir sıra ile yanyana getirilmesi ile birlikte Arnavutluk Bektaşiliğinin tarihsel gelişimi üzerine sağlıklı bir yorum yapmak mümkün olacaktır. Bu yüzden çalışmalarımız hızla devam etmektedir.

Birinci Bölüm
17a

Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdulillahillezi hedana ila tarikil mustakım vassalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihil hadine ilennehcil kavim ve badehu ehl-i beyt-i risalet penah yani eimme-i isna aşera salavatullahi aleyhim ecmain

17b

hazaratının minhac-ı alem-i muhtacları üzere efdal-i amal-i süleha-i beni Adem vudu u salat bazı mesail-i mücmele beyan olunur.

Mesail-i vudu: Evvel ma farazallahu teala ellerini bileklerine kadar yumaktır, saniyen yed-i yumna ile cebhenin kassas-ı şa’rdan zugnuna değin

16a

tulen vasati ve ibhamın istiyab eylediği miktarı arzen yüzünü yumaktır, salisen sağ eli, sol eli ile dirsekten ab-ı cari olarak ve kezalik sol eli, sağ eli ile yumaktır, rabian kasses-ı şa’rdan yukarı dört parmak miktarı dört parmak ile

16b

ellerinin suyuyla başını mesh etmektir. Hamisen heman ab-ı vudu ile ayaklarını ka’beyn edek mesh itmektir amma ellerini bileklerine edek gasl eyledikte üçer defa mazmaza ve istinşak ve tertib-i mezkur üzere yüzünü ve ellerini ikişer yumak sünnettir. Tamam oldu.

15a

Nevakıs-ı vudû: Aklı zail idecek miktarı sekr, ikincisi mahrecinden zuhur bevl ve gayta , üçüncüsü huruc-ı meni, dördüncüsü nevm-i galip alel hisseteyn, beşincisi hayız ve istihada-i kesira, altıncısı huruc-ı rih mahrec-i esfelden. Mesâil-i salât
15b

ve vaktiha: Evvelen vakt-i subh; tulu-ı fecr-i sadıktan tulu-ı afitaba dek. Vakt-i zuhr; evvel-i zevalden gurub-ı afitaba bir saat miktarı. Vakt-i asr; zuhurdan fariğ olub gurub-ı şems olana dek. Vakt-i mağrib; humre-i meşrikiyye zail olub nısfu’l-

14a

leyle bir saat kalacak miktarı. Vakt-i aşâ; mağribden fâriğ olub nısfu’l-leyleye değin. Amma ikamet-i salavat ve ezan sünnetdir.

Keyfiyet-i ikamet; Allahu ekber Allahu ekber eşhedu enla ilahe illallah iki defa, eşhedu enne Muhammeden resulallah iki defa, ve eşhedu enne Aliyyen Veliyullah iki defa,

14b

hayye ales-salah iki defa, hayye alel-felah iki defa, hayye ala hayri’l-amel iki defa, kad kamedis salah iki defa, Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah, kıbleye müteveccihen eda idecek salatın sıfatını kalbinde istihzar ve edasında kalben niyet idub tekbir-i iftitaha muttasilen

13a

ellerinin eyhamlarını şahme-i üzineyine garib ayaları kıbleye karşu kalub fahzeyini hizasına indire, andan rekateyn evvelinde, fatiha maa besmele ve bir sure-i tamame ba besmele kıraat ide, amma rekateyn-i aharında fekat fatiha ba besmele kıraat, amma bu tertip

13b

ile ikamet idub niyet eyledikte rekat-ı ulada ba besmele fatiha ve besmele ile bir sure-i temame okıyub allahu ekber diyub rukua vara ve ellerini parmakları açık olarak ve dizleri üzerine koya, nazarı ricleyni arasında ola, rukuuda iken subhane rabbiyel-azim

12a

ve bihamdihi ekal bir kere, ekseri tek ola, andan Allahu ekber diyub kametin rast idub semi Allahu limen hamideh elhamdulillahi rabbi’l- alemin Allahu Ekber, diyub secdeye vara, nazarı vechinde ola, subhane rabbiyel ala ve bi hamdihi diye, andan ekalli bir kere ekseri tek ola andan Allahu Ekber diyub secdeden kalkub ayaklarını

52b

düz tutub makadı üzerine az aram tutub yine Allahu Ekber deyub secde-i saniyeye vara, yine subhane rabbiyel alâ ve bi hamdihi diye. Andan secdeden kalkub mean Allahu Ekber diyub kıyam üzere dura, andan fatihayı besmele ile ve bir sure-i tamme besmele ile okuya.

51a

Andan Allahu Ekber deyub dua ider gibi ellerini kaldıra ve bu konutu okuya la ilahe illallah el halimu’l-kerim la ilahe illallahu’l aliyyu’l-azim subhanallah rabbu’s semavati’s seb’a ve rabbul arzini’s seb’a ve ma fevkahunne ve ma beynehum vema tahtehunne ve ma fihine ve rabbul arşıl azim. Rabbenağfir lena va’fu anna fid dünya,

51b

vel ahira diye. Yahud kudreti yetmez ise, Allahumme salli ala Muhammed ve âli Muhammed diye, kâfidir. Andan Allahu Ekber diyub rukua vara eydan ve tesbih ide, andan Allahu Ekber deyub rukudan kalkub eydan semi Allahu limen hamideh elhamdulillahi rabbil alemin Allahu Ekber secdeye vara, eydan tesbih ide andan Allahu Ekber deyub kalkub

50a

kel evvel eydan tesbih ide, andan Allahu Ekber deyüb kalkub kelevvel secde-i saniye vara eda ide, andan Allahu Ekber deyüb ayaklarını düz edüb rükuda otura ellerini zekineleri hizasına koya ve bunu okuya eşhedü en la ilahe illallahhu vahdehu la şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu resuluhu

50b

ve eşhedü enne emira’l-müminine Ali Veliyullah Allahumme salli ve sellim ve barik ve turahhim ala Muhammedin ve âli Muhammed efdalu ma salleyte vesellemte ve barekte ve terahhemte ala İbrahime ve âli İbrahime inneke hamidun mecid yahud Allahumme salli ala Muhammedin ve âli Muhammed diye, kâfidir andan Allahu Ekber deyub kıyama dura andan kel evvel besmele ile fatiha fekat okuya, (?)

49a

andan kelevvel rükua vara andan kelevvel secdeye vara secdeteyni kelevvel eda ide andan Allahu Ekber deyüb kıyama vara eydan fatihayı besmele ile kıraat ede eydan kel evvel rükuu ve secdeteyni eda eyledikte eydan kuuda şehadat-ı mezkure ve salavatı eda eyledikde kıbleye karşu ima ederek,

49b

çihardeh-i masum-ı pak ve sâir enbiyaya ve melaike-i mukaddesine ve teveccühen es-selamu aleyke eyyühennebiyyu ve rahmetullahi ve berekatuhu es-selamu aleyna ve ala ibadillahi salihin es-selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu dedikde namazdan fâriğ olur, on beş kere subhanallah velhamdulillah vela ilahe illallah ve bildiği ed’iyeden

48a

ve salavatdan okuya, andan ellerini kaldıra çeharde-i masum-ı pak şefii getürdük, hakk-ı tealiye dua eyledikde ellerini yüzüne sürüb secde-i şükre vara ve eğer eda eylediği salavatı iki rekat ise, tertib-i evvel üzere eda idüb kuudda şahadat-ı mezkure ve salavatı ve teslimatı

48b

eda ide ve zikr olunan minval üzere dua ve sena ide ve eğer üç rekat ise eydan bu minval üzere eda oluna. Ve dahi malum ola ki ma farazallahu alel-müminine fil hadari on yedi rekat namazdır, iki rekat sabahdır dört rekat zuhurdur dört rekat asrdır üç rekat mağrib dört rekat aşâdır.

47a

amma ma faraza ala ehli iman fis sefer, iki rekat sabah ve iki rekat zuhur ve iki rekat asr ve üç rekat magrip ve iki rekat aşâdır. Ve dahi malum ola ki hükm-i sefer vatandan dört yahut beş saat miktarı mahalle varmağa niyet edince vatandan yarım fersah miktarı bu’d hasıl

47b

olunca kasr-ı salavat farzullahtır. Her gâh ol gün zarfında avdet etmiş ise ve dahi kıraat-ı rekateyn-i subh ve kıraat-ı rekateyn-i evvelin-i magrib ve aşâ cehran farzullahtır ve kıraat-ı salavat-ı zuhur ve asr ve rekat-i ahiri magrib ve aşâ sirran farzullahtır ricale göre, amma nisaya ceminde sirran

46a

kıraat farzdır ve dahi hin-i eda-yı salavatta taharet-i libas ve beden ve mekan ve dahi hilyet-i mekan şarttır ve dahi secdede aza-yı seb’ secdede olması yani cebhe ve zükteyn ve keff-i yedeyn ve ibham-ı ricleyn farzullahtır ve dahi mescid cebhe enli ve lebisi mutad olmamış eşyadan ola efdali hâktır

46b

dahi efdali hâk-ı pâk-ı Kerbela’dır. Ve dahi harir-i mehad hin-i salatta ve gerek gayri vakitte lebisi ricale göre haramdır nisaya göre değildir ve hin-i eda-yı salatta ricale ve nisaya mâ lâ ye’kul lahm olan hayvanatın derisi ve şi’ri üzerlerine bulunması namazlarının bais-i butlanıdır. İlla müstecab ve ...Halis, böylece malum ola.

İyn est rah-ı hakki beyan kerd Nesimi, vallahu şehiden ve kefa billahi şehida.

İkinci Bölüm
18a

Allahumme zidna muhabbetehun verzukna şefaaatehu ve zidna vahşurna meahun bicudike ve ihsanike ya erhamerrahimin ve salli ala seyyidina Muhammed ve alihittahirine.

Bismillahirrahmanirrahim
Nadi aliyyen mazharal acaib teciduhu indeke avnen leke finnevaibi lilallahi haceten külle hemmin ve gammin

18b

se yenceli bi-nuri azametike ya Allah ya Allah ya Allah ve bi-nubuvvetike ya Muhammed ya Muhammed ya Muhammed ve bi-velayetike ya Ali ya Ali ya Ali edrikni edrikni. La feta illa Ali la seyfe illa zulfikar. Rabbena tekabbel minna bihakkı Ahmed ve Haydar hû.*

8a

Lem yelidsin velem yuled okurum zatını hem velem yekun lehu dilerim dahi kufufen ehad ba cemali Muhammed kemali Hüseyin alira bülend salavat.[2]

Terceman-ı Fenaî
Alamet-i fukarasında geda sırrı Ali el Murtaza emanet ve Yasin el Kuranı havalet-i âl-i abâ dustur-ı erbab-ı fenai ber cemal-i Muhammed kemal-i Hüseyin Ali ra bülend salavat.[3]

Terceman-ı Dolak
Dizine bendim idub sardım dolağım bendini vara geçtim isterem guş eyleyem pir bendini her geda eksikliği ile geldi Şah aşıkına merhamet dostuna teslim eyledim ben kendimi, ber cemal-i Muhammed kemal-i Hüseyin Ali ra bülend salavat.[4]

8b

Tekbir-i Teslim
Bismillahirrahmanirahim ve iza seyesteki Musa ligavmihi fekulna idrıb bi asakel hacer fenfeceret minhu isna aşarete aynen kad alime kulli unasin meşrebehu kulu veşrebu min rızkıllahi vela taşev fil ardı müfsidine Allahumme salli ve sellim ala Muhammed ve ali Muhammed subhanallahi vel hamdulillahi vela ilahe illallah vallahu ekber Allahu Ekber ve lillahil hamd havaleti âl-i abâ hu dost.[5]

Tekbir-i Tac
Bismillahirrahmanirahim elhamdulillahillezi cealet tace vel mihrace vel minbere vel buraka subhanellezi esra bi abdihi leylen minel Mescidi’l- Haram [6]

7a

ilel Mescidil Aksa, Allahumme salli la Muhammed ve âli Muhammed Allah Allah sırrı şah veli hak handan-ı Muhammed Ali pirimiz kutb-i cihan Hacı Bektaş Veli azametu tekbir; Allahu Ekber Allahu Ekber la ilahe illallah Allahu Ekber Allahu Ekber ve lillahil hamd havalet-i âl-i abâ hu dost.

Allahumme enzil aleyna maideten minessemai tekunu îden li evvelina ve ahirina ve ente hayurrazıkın
İnna nehafu min dinina yevmen abusen kamtarira
9a

Tekbir-i Kurban
Ferman-ı Celi, delil-i Cebrail, kurban-ı Halil, rıza-yı İsmail azameten tekbira; Allahu Ekber Allahu Ekber la ilahe illallah vallahu Ekber ve lillahil hamd. [7]

Terceman-ı Post
Allah Allah sırrı cemal-i dost yüce adem hutut…mihrab esseyyid çar köşe post ayini cem erenlere hu dost [8]

Terceman-ı Niyaz
Bismillahirrahmanirahim Vallahul meşriki vel mağribi fe eyne ma tevellu fe summe vechullahi simahum fi vucuhuhim min eseris sucud hu dost.[9]

Terceman-ı Hırka
Handan-ı Ahmede kıl iktida baş ve canı terk idub eyle feda cehd idub ta kim erenler gidub hırka-i fahri ki giydi Mustafa ber cemal-i Muhammed kemal-i Huseyin Ali ra bülend salavat.[10]

9b

Terceman-ı Su İçtikte
Selamullahi alel Hüseyin fe leanellahu ala kâtili Hüseyin[11]

Terceman-ı Kanberiyye
Kanber oldum kanberim pâ-yı rahşın izine

Bunca dem hasret çekerdim hâk-ı pâyın tozuna

Evliyaya rehber oldun enbiyanın peyrevi

Görünen sen gösteren sen her görenler gözüne

Ber cemal-i Muhammed kemal-i Hüseyin Ali ra bülend salavat. [12]

Terceman-ı Palhenk (yular kement)
Ya sabır ya kanaat ya şah-ı velayet inne evliyâallahi ber cemali Muhammed kemali Hüseyin Ali ra bülend salavat.

Terceman-ı elf temend ?
Terk-i tecrid ahdine bend eyledim elf temend

Kulhu allahu ehaddir şanın allahu’s- samed [13]

10a

Hak deyub bel bağladım ikrar verub erenlere

Mürşidim oldu Muhammed rehberimdi Murtaza[14]

Terceme-i Tac
Allah Allah erenler aşkına kemter kemine

Yüzüm hâk eyledim ru-yı zemine

Giyuben kaygusuzdan tac-ı izzeti

Diyelim hu erenler demine

Ber cemal-i Muhammed kemal Hüseyin Ali ra bülend salavat [15]

Terceman-ı Teslim
Erenler erkânı oldu imanım

Asla kalmadı gönlümde gümanım

Dokunub teslim hakka teslim

Erenler hizmetinde terk-i canım[16]

10b

ber cemal-i Muhammed kemal-i Hüseyin Ali ra bülend salavat.

Terceme-i Çırağ
Allah Allah çün çırağ-ı fahri uyardık ol hudanın aşkına

Seyyidul kevneyn hatemul enbiyanın aşkına

Saki-i Kevser Aliyyül Murtazanın aşkına

Hatice hem Fatıma hayrunnisanın aşkına

On iki imam sadr-ı velayet pişuvanın aşkına

Çarde-i masum-ı pak âl-i abânın aşkına

Hazret-i Hünkar kutbul evliyanın aşkına

Haşredek yansun yakulsun billahi anın aşkına

Ber cemal-i Muhammed kemal-i Hüseyin Ali ra bülend salavat [17]

11b

esselam vahşurna maal Huseyin bihakkıhi ve keremike ya kerim ve salli ala Muhammed ve alihi el tahirine

Terceman-ı İkrar
Hamdulillah ki ben oldum bende-i has-ı hüda

Can u dilden aşkla hem çaker-i âl-i abâ

Rah-ı zulmetten çıkub doğru yola bastım kadem

Hâb-ı gafletten uyandım can gözün kıldım küşâ

Mezhebim hak Caferidir gayriler batıldürür

Pirim üstadım Hacı Bektaş kutbul evliya

Sevdiğim on iki imam ben guruh-ı naciden

Yetmiş iki fırkadan oldum beri dahi cüda [18]

36a

Terceman-ı Çerağ
36b

Bismişah Allah Allah... çerag-ı ruşen, fahr-i dervişan dem-i âlişan kuvvet-i abdalan himmet-i piran pir-i horasan ber cemal-i Muhammed kemal-i Hasan Hüseyin Ali bülend ra salavat. [19]

27a

Mersiye-i İmam Hüseyin
Ey nur-i çeşm-i Ahmed-i Muhtar ya Hüseyn

Ey yadigar-ı Haydar-ı Kerrar ya Hüseyn

Ey nesl-i pak-ı Ahmed-i Mahmud-ı Mustafa

Vey nur-i dide-i şah-ı merdan ya Hüseyn

Kaldın bu deştte yok sana bir yad-ı ğammın

Oldı şehid askerin atşan ya Hüseyn

27b

Açmış başını Kasım ..ider figan

Ekber olubdur kanına ğaltan ya Hüseyn

Abbas kardaşın gelür kolları neden

Oldu şehid o server-i sultan ya Hüseyn

Olsun görem Yezid lainin yüzü kara

Azab ki itdi zulumle seni kurban ya Hüseyn

Bilmez miydi seni meger o kafir lain

Ceddin resuldür atan şah-ı merdan ya Hüseyn

25a

Âl-i resul içün kim ider böyle zulumler

Gelsun anlara lanet-i Yezdan ya Hüseyn

Lanet ola ki cümle kişi-i Şamiyanlara

İttiler Ehl-i Beytini giryan ya Hüseyn

Her kim sana ve evladına düşman ola

Kafirdir ol yakin ki iman yok ya Hüseyn

Her kim seni ve evladını can gibi sever

Kısmet olur ona ki cennet-i Rıdvan ya Hüseyn

25b

Matem dutup bu gün sana giryan olanları

Cümle beladan hıfz ider halk-ı Yezdan ya Hüseyn

Çun ümmetin yoluna bu gün olmuşsun şehid

Vaciptir ümmete ola sana giryan ya Hüseyn

Eyle kabul abd-i like-i bu uluvvi

Arzu ider ola sana kurban ya Hüseyn

Mahşer gününde koyma bizi olalım delil

Olsun şefaatın bize ihsan ya Hüseyn

Kandır âb-ı Kevser ile bizleri o gün

Haşrın hararetinden olmıyak atşan ya Hüseyn

26a

Sen nur-i çeşm-i Fatımasın kardaşı Hasan

Bağ-ı Betül ravza-i rıdvan ya Hüseyn

Geldi Muharrem ayı dutak dostlar eza

Oldun bu günde koç gibi kurban ya Hüseyn

Matem dutar semada sana afitab ü mâh

Ol dem ki ittiler seni giryan ya Hüseyn

Devr-i felek içürdi sana su yerine kan

Alem niçün ki olmadı viran ya Hüseyn

26b

Matem dutar semada melekler …

Cebrail-i Emin ider bu gün efgan ya Hüseyn

Gökler boyandı kana bozuldu sitareler

Mahv oldu aradan meh-i taban ya Hüseyn

Ağlardı dağ u taş sana cümlesi tamam

Tuttu cihanı nâle vü efgan ya Hüseyn

Lanet ola Yezid laine ki sad hezar

Şimr-i lain cümlesi merdan ya Hüseyn

24a

Bağışla sen bizi ya rab Hüseyin içün

Yakmaya bizi bu mihnet-i devran ya Hüseyin[20]

Hu Dost bi-hakk-ı âl-i abâ.

Sonradan yazıldığı anlaşılan şu bilgiler vardır:
Zekat, fıtra kuru üzümden, hurmadan, arpadan kendimden ihrac olunur. Bu mezkurlardan gangisinden murad olunur ise bir sa’ ihrac olunmalı. Sa’ didiğimiz 1170 dirhemdir. Vakt-i ihrac arafe günü efdaldir. Salat-ı îydden sonra kalırsa sadaka olur, kişinin ehl-i iyali zukur ve ünasdan malik olduğu memluku dahi var ise cümlesinden zekat, fıtra ihrac olunmak vacibdir.

6a

Bismillahirrahmanirrahim
Allah Allah elhamdulillah hamden kesiran ellezi nevvera kulubel arifin bi nuril marifat vel ikan ve zeyyene sudurassalikin bil ilmi vel hilmi ve imani ve eddebehu bi adabi rasullah ve erkanı rasullulluh aleyhi salavaturrahman allahumme salli ve sellim ve zid ve barik ala seyyidina Muhammed ve Ali vel Hatice vel Fatıma vel Hasan vel Hüseyin vel Abidin vel Bakır ves Sadık

6b

vel Kazım ver Rıza ven Naki vet Taki vel Askeri vel Mehdi salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain. Allah Allah, vakitler hayrola, hayırlar fethola, şerler def ola, ebvab-ı rahmet kuşad ola, gönüller şad ola, münkirler mat ola, müminler ber murad ola, münafıklar berbad ola, dostlar azad ola, düşmanlar naşad ola, Allah erkanlar tamam ola, meydanlar ber kıyam ola, muhabbetler ber devam ola .[21]

5a

Allah ibadetler kabul ola, niyazlar makbul ola, maksutlar mahsul ola, dervişan-ı salikan-ı muhibban-ı sadıkan mesrur ola, a’dâ-yı hanedan makhur ola, düşmaniyan-ı ehli beyt zelil-i zebun-hun ola, Allah cenab-ı perverdigar halik-ı leyl ü nehar mabud-ı mahmud-ı mucid-i mevcudat razık-ı mahlukat azimüşşan hu Allahu Ekber rutbe-i teslim ve tevekkülden dûr eylemeye, makam-ı rızadan

5b

ayırmaya, tarikul hidayetten şaşırtmaya. Muhabbeti Ehl-i Beytten münfekk eylemeye, şefaatlerine mazhar eyleye. Allah tecelliyat-ı envarıyla mütecelli teselliyat-ı esrarıyla müteselli eyleye, mahrem-i esrar ve ilm-i adem ile semadan zümre-i ….. dahil-i daire-i men dehale kane amenna’dan eyleye. Allah mefhar-i mahlukat aliye-i mevcudat yani habibihu Ahmed-i Muhtar-ı Hakkı ve veliyi Haydar-ı Kerrar muttasıf bi-sıfatı hamide mutehallik biahlakı

3b

haşr u cem eyleye. Allah Âdem Safi, Nuh Neci, İbrahim Halil, Musa Kelim[22], İsa Mesih cemi enbiya ve mürselin efendilerimiz iltifat-ı a’laları ruhaniyyet-i ulyaları üzerimize hazır ve nazır ola. Allah pir-i mukaddes, zat-ı mutahhar Selman Farisi hazretleri .. ve Ebu Zer Ğıfarî, Veysel Garanî, Malik-i Ejder Zir-i Sucani, …Muharemat ve kemerbestelerden Muhammed ve Ali ve …lerimizden mutaharamız ola. Allah Kutbul Arifin

2a

Ğavsül vasilin tâcül arifin üstadül kamilin bürhanül aşıkin melceü melamiz pirimiz üstadımız mahall-i irşadımız hazreti seyyid Muhammed el Hac Bektaş Veli el Horasanî efendimiz çağırdığımız yerde imdadımıza ire, ümidimize nail korktuğumuza uğratmaya, katarından ayırmaya, bab-ı velayet (erenler) meydanında haşr eyleye.

3a

Şefaatlarından mahrum eylemeye, nefeslerimizi keskin tiğlarımızı müberra eyleye, didarlarından katarlarından ayırmaya, Allah dünyada ukbada aziz eyleyeler, kibirden, gazaptan cümle ef’ali kabihadan ve zahir ve batın dur eyleye. Nâ-merde muhtaç eylemeye, futuhatlarımızı bol nasihatlarımızı gür eyleye. Allah har-ı sahra-yı mahşer seyrab-ı âb-ı Kevser idüb ba şehidan-ı deşt-i Kerbela(da)

4a

cem eyleye, Allah mest-i bade-i aşk-ı vicdan mustağrak-ı derya-yı zevk ve irfan eyleye. Dünyadan sahib-i hal ve hüsn-i hisal, ukbada mazhar-ı lütuf u cemal eyleye . Daire-i handan-ı Mustafa ve Murtazadan ib’ad eylemeye. Alem-i ahirette cemal-i ba kemallerine didelerimizi ruşen dillerimizi şen eyleye. Allah nurullah sırrullah mazhar-ı zatullah seyyidül evvelin vel ahirin Muhammed Mustafa efendimiz halifetullah

4b

fil alem huccetullah alel halk seyfullah el meslul Aliyyul Murtaza efendimiz seyyide-i masume hususan Fatımatuz Zehra Haticetül Kübra nur-i dide-i peygamber hususan şebber- i sübber seyyid essacidi Zeynel Abidin, cenab-ı Muhammed Bakır, Cafer es sadık, Musa el Kazım, Aliyel Murtaza, Muhammed et Taki, Ali en Naki, Hasan el Askeri, Muhammed Mehdi yani çehardeh-i masum-ı pakan efendilerimizin himmetlerini ahirette

30b

himmetleri inayetleri kuvvetleri üzerimize hazır kerametleri velayetleri bahir ve zahir ola ruhaniyyetleri kudretleri nazar-ı iltifatları hemişe nazırımız ola. Cümle erenler pirler her demde muinlerimiz destgirlerimiz ola. Allah dar-ı fenadan göçen sahiban-ı iman dervişan, aşıkan, muhibban , sadıkan ruh-ı revanları

29a

Şad u handan ola, ahiretleri mamur ola, ruhları mesrur ola, meydan-ı Bektaşi erkan-ı Bektaşi dem-i devran-ı Bektaşi daim kaim ola, Allah merdan-ı Bektaşi mestan-ı Bektaşii arifan-ı Bektaşi divangan-ı Bektaşi ehl-i iman-ı Bektaşi halifeyan-ı Bektaşi kemerbestegan-ı Bektaşi kerametleri zahir himmetleri hazır ve nazır ola, Allah ikrarlarımız saf ola [23]

29b

imanlarımız has ola, erkanlarımız tamam ola, meydanlar pak ola, hizmetlerimiz makbul ola. Allah Hak Muhammed Ali eksigimize kusurumuza noksanımıza nazar buyurmaya. Hemişe destgiyrimiz ola, namazlarımız niyazlarımız makbul-i pesendide-i bargah-ı Kibriya ola. Sırr-ı şah-ı enbiya ger mukteda-i evliya-i dem hazreti Hünkar Hacı Bektaş Veli.

32b

Allah cenab-ı hak veliyy-i mutlak rutbeleri hakkı belai sema ve zeminden şerr-i şeyatinden buğz-ı münafikinden mahfuz ve ma’sun eyleye. Hakkımızda hayırlısını kerem eyleye. Allah zahirlerimizi mamur batınlarımızı pürnur gönülleri mesrur eyleye. Şahid-i envar vakıf-ı esrar idüb levs-i dünyeviyeden azab-ı uhreviyeden emin eyleye. Allah berrde ve bahirde

31a

seferde ve hazerde mevcud olan dervişan ve muhibban er hak Muhammed Ali fid dareyn selametler tevfik-i inayet ihsan eyleye. Allah zumre-i ahyar taife-i ebrar, sahiban-ı ikrar evtad-ı aktab piran-ı tarikat merdan-ı hakikat berat-ı Horasan abdalan-ı rum salikan-ı Turan meşayih-i

31b

Arabistan haksaran-ı Hindistan evliya-yı kiram urefa-i ızam ulema-i tamam suleka-i hak budela-i hak (silik) Cüneyd-i Bağdadi, merd-i mücerred İbrahim Edhem, Hüseyin Mansur mürşid-i kamil Hoca Ahmed el Yesevî, Muhyiddin-i A’rabî, Şehabeddin-i Suhreverdi, Kutbeddin Haydari,

30a

Şah-ı nimetullah veli Fazlullah, niami şah-ı ferid şükr-i genc Lala Şahbaz-ı Kalender Vahdettin Kirmani, Şemseddin Tebrizi, Mevlana Celaleddin, Sarı İsmail Sultan Rumi Hacım Sultan seyyid Abdal Musa, Sultan seyyid Ali, Sultan Kayguz Abdal, el Mağuri kaddesallahu ervahahum.

Üçüncü Bölüm[24]
33a

Kâle Ali kerremallahü veche
Ve kem lillahi min lutfin hafî

Yezuku hifahu an fehmiz zekiyyi

Fe vessil bi’n nebiyyi ve sâhibetihî

Ve mâ hâbe men tevessele bi’n nebiyyi

Ve kem yüsrin ileyye min ba’di usrin

Ve ferrih kurbetu’l-kalbi’ş-şeciyyî

Ve kem emrin tüsaü bihi sabahan

33b

Ve te’tîke’l-meserretü fi’l-aşiyyi

İzâ zâkat bike’l-ahvâlü yevmen

Fesik bi’r-raziki’l-ferdi’l-aliyyi

37a

Kâle Ali kerremallahü veche
Ve kem lillahi min lutfin hafî

Yezuku hifahu an fehmiz zekiyyi

Fe vesil bi’n nebiyyi ve sâhibetihî

Ve mâ hâbe men tevessele bi’n nebiyyi

Ve kem yüsrin ileyye min ba’di usrin

Ve ferrih kurbetu’l-kalbi’ş-şeciyyî

Ve kem emrin tüsaü bihi sabahan

Ve te’tîke’l-mer’etü fi’l-aşiyyi

İzâ dâkat bike’l-ahvâlü yevmen

Fesik bi’r-raziki’l-ferdi’l-aliyyi

37b

boş

39a

Kale Ali aleyhisselam
Ve kem yüsrin ileyye min ba’di usrin

Ve ferrih kurbete’l-kalbi’ş-şeciyyî

Ve kem lillahi min lutfin hafîyyi

Yezuku hifahu an fehmiz zekiyi

İzâ dâkat bike’l-ahvâlü yevmen

Fesik bi’r-raziki’l-ferdi’l-aliyyi

Ve kem emrin tüsaü bihi sabahan

Ve te’tîke’l-mer’etü fi’l-aşiyyi

1a

Fema tekaase an taatihi illa men acebtehu an müşahedeti envarihi en teshara li kulube halkıke ve nevasihim feetesarrafu fihim kema uhibbu vehum me’huzine bicemii havasihim mai maattelbisi bissıfatır rubi ver rehbi ya Allah ya ehad.

24b

inna eradnel emanete ales semavati vel ardi feebeyne en yahtemile ve eşfekne minha ve hameleha el insanü innehu kane zalumen cehula liyuazzibel münafıkine vel münafikati vel müşrikine vel müşrikati ve yenubellahü alel müminine vel müminati ve kanallahu ğafuran rahima. Ve yetufu aleyhim vildanun muhalledun iza reaytuhum hasbetehum lü’lûen mensûren. Ve daniyeten aleyhim zılaluha ve zullilet kutufuha tezlila

2b

Es selamü ellezi kane ila telaha yuhyi bihar rifafe ve yuhyi bihel izamen nehreti ve es’elüke bima evhaytehu ila habibike Muhammedin sallallahü aleyhi ve âlihi ve eşyâihim ve sellim hine denâ ve tedallâ fe kane kâbe kavseyni ev edna fe seharetil kulub lehu infialen kahriyyen

7b

meracel Bahreyn-i yeltekıyan beyne huma berzahu la yebgıyan febieyyi ala-i rabbikuma tükezziba yahrucu minha lu’luü vel mercan febieyyi ala-i rabbikuma tükezziban

iz Kale rabbuhu eslim kale eslemtu lirabbil alemin.

ela inne evliya allahi la havfun aleyhim ve lahum yahzenun.

20a

allahumme salli ve sellim ala nur-i seyyidina ve seyyidil vasiline el imam Ali el Murtaza Allahumme salli ve sellim ala nur-i seyyidina el masume Fatımatuz Zehra ve ala ümmiha ve ummil müminine Haticetul kübra allahumme salli ve sellim ala nur-i seyyidina el imam Hasan el Mücteba allahumme salli

20b

ve sellim ala nuri seyyidina el imam el Hüseyin eş şehid bi Kerbela allahumme salli ve sellim ala nur-i seyyidina el imam Ali Zeynelabidin Allahumme salli ve sellim ala nur-i seyyidina el imam Muhammed el Bakır allahumme salli ve sellim ala nur-i seyyidina el imam Cafer essadık allahumme salli ala

19a

nur-i seyyidina el imam Musa el Kazım allahumme salli ve sellim ala nur-i seyyidina el imam Ali er Rıza allahumme salli ve sellim ala nur-i seyyidina el imam Muhammed et Taki. Allahumme salli ve sellim ala nur-i seyyidina el imam ali ennaki allahumme salli ve sellim ala nur-i seyyidina el imam Muhammed el mehdi

19b

salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain. Allahumme inne haulai eimmetena ve sadatena ve kubera ena ve şüfeaena bihim netevella ve min adaim neteberreu fid dünya vel ahira allahumme âli min valahim ve ade min adahim vennasru minnasrihim velan min zulmihim ila yevmiddin.

21a

Bismillahirrahmanirrahim
Allahumme entelevvelu feleyse gableke şeyun ve entel ahirun feleyse badeke şeyun ya kainen gable kulli şeyin ve ya bakiyen bade kulli şeyin ya menhuve akrabu ileyye min hablil verid ya men huve fealun lemma yuridu ya men yehulu

21b

beynel mer’i ve kablihi ya men huve bil manzaril ala ya men leyse kemislihi şeyun ve huvessemiul ali ya men huve ala kulli şeyin kadir ikdı haceti bi hakkı Muhammed ve alihittahirin bismillahirrahmanirrahim allahumme salli ve sellim ala nur-i seyyidina ve seyyidul kevneyn Muhammedul Mustafa

23a

Bismillahirrahmanirrahim
Bismillah allahu ekber allahu ekber allahu ekber la havle vela kuvvete illa billahi sahibul havli vettavliş şemiil garibil mücibil kahir allahumme leyse fi mülkike şeyun yağrubu anke vela galibun leke vela farun minke vela azim aleyke ilahu ilahetun rabbu kulli şeyin

23b

ve ente ala kulli şeyin kadir eseluke bilismil azim ellezi azze ve ala ve celle fe ehaze binnevasi ve enzele minessiyasi ismukel azam ellezi ferakte bihil bahra limusa aleyhisselam fenferaka fekane kulli fırakın kettevdilazim ve eseluke bi ismillezi alente bihil hadid.

22a

li Davude aleyhisselam Nuh muzillu kulli azizin ve mütiin kulli şamihim ve eseluke bima kana mektuben ala hatemi nebiyyike Süleyman aleyhisselam ellezi kane lehul ayetul kubra Allah Allah vahyen vahyen mehmubun ahizun bina sıyetiha velgulub vel ervah ve bikelimat-i İsa aleyhisselam

12b

ahiril ahdi minni liziyaretike esselamu alel huseyin ve ala ali bin huseyin ve ala ashabıl Hüseyin. Allahumme hussa ente evvele zalimin bil lani minni ve ebde bihi evvelen sümme esssani summe essalis sümme errabi allahumme elan Yezid bin Muaviye hamisen velan Ubeydullah bin Ziyad vebne merhaneten ve Ömer bin Sad ve Şimr ve al-i Ebi Sufyan

11a

ve âl-i Ziyad ve âl-i Mervan ila yevmi’l-kıyame Allahümme lekel hamdü hamdeş şakirin leke ala müsabihim alel hamdü lillahi ala azim raziyyeti allahümme erzukni şefaatil Hüseyn aleyhisselam yevmel vurud ve sebbit li kademe sıdkın indeke maal hüseyn ve ashabil Hüseyn ellezine bezelu muhcemehum dunel Huseyin aleyhi

42a

ve rahmetun vemafiretun allahummec’al mahyaye mahyel Muhammedin ve âli Muhammed ve memati memate Muhammed ve âli Muhammed allahumme inna haza yevmun teberreket bihi benu umeyyete ve ibnu akiletil ikbad ellain ibnul lain ala lisanı nebiyyike sallahu aleyhim ve alihi fi kulli mevtınin ve mevkıfın vekafe fihi nebiyyuke salavatuke aleyhi ve alihi allahumme ilan eba sufyan ve muaviye ibn ebi sufyan

42b

ve yezid ibn muaviye aleyhim minke ellanetu ebedenl abidin ve haza yevmun ferahat bihi ale ziyadin ve ale mervan bi katlihim el Hüseyin salavatun aleyhim allahumme daif aleyhim ellane minke vel azabe allahumme inni etekarrebu ileyke fi hazel yevm ve fi mevkıfî haza ve eyyame hayevati bil beraeti minhum ve laneti aleyhim ve bilmuvalati linebiyyike ve âli nebiyyike

43a

ve etbaihim inni salimun limen salemekum ve harbun limen harebekum ve veliyyun limen valakum ve aduvvun limen adakum veselullahillezi ekrameni bi marifetikum ve marifeti evliyaikum ve razekani elberaete min adaikum en yecaleni meakun kademe sıdkun fiddünya ve ahireti ve seluhu en yübellikani el makamel mahdude lekum indallahi

43b

ve en yerzukani talebe te’di mea imam mehdi zahirin natikın minkum veselullahe bihakkıkum ve bişşani ellezi lekum indehu en yu’tini bimusabi bikum efdale ma yu’ti musaben bimusibetin musibeten ma azemeha ve azeme raziyyeteha fil İslam ve fi cemi ehli semavat vel ard allahumme ic’alnî fi makami haza mimmet tenaluhu minke salavatu

41a

aleyhim es-selamu allahumme an evvel zalimin zaleme hakka Muhammeden ve âli Muhammedin ve ahiri tabiin lehu zalike allahumme ul anil isabete elleti cahedetil Hüseyne ve şayiat ve bayiat ala kadlihi allahumme ilanehum cemian esselamu aleyke ya eba Abdillah ve alel ervahi elleti hallet bi fenaike aleyke minni selamullahi ebeden ma bekaytu ve bakiye elleylu ven neharu vela cealehullahu

40a

binebiyyin Arabiyyin ve resulin medeniyyin ve ehihi esedullahi’l-musemma bi-aliyyin ve bi- zehraü Betûlin bi-ümmin veledetha ve bi-sıbteyhi ve şıbleyhi hüma bahlü zekiyyin ve bi seccâdeti ve’l-Bakırı ve’s -Sadıkı ve hakkan ve bi Musa ve Ali ve Taki ve Naki ve bizi’l-Askeri ve’l-Hucceti’l-kâim bi’l-hakkı ellezi yadribü bisseyfi lihukmin ezeliyyin ecibül yevme duayi ve terahhumu fukarai ve akdı hâcâtin bi fehmi külli ğadatin ve aşiyyin ve tefaddal bi kabulin hasenin rabbi duaî biAliyyin ve Aliyyin ve Aliyyin ve Aliyyin

40b

Essalatü vesselamü aleyküm ya ehle beyti’n-nübüvveti ve mevdıı’r-risaleti ve muhtelifel melaiketi ve mehbita’l-vahyi ve huzzâne’l-ılme ve’l-hılme ve rahmetüllahi ve berakatuhû esselamü aleyke ya eba Abdullah ya leyteni küntü meakum fe efuzu fevzen azimen.

Ehadun mâ leke zıddun samedun mâ leke sânî

Ente hayyun ebediyyün küllü men dûneke fânî

45a

Ümmeten defatikum an makamikum ve iza lekaytukum an meratibikum elleti raddebekumullahu fiha ve leanallahu ümmeten kateltukum veleanellahu el muhtedi lehum bittemkini min kıtalikum bi ruyeti ilallahi ve ileykum minhu ve min eşyaihum ve etbaihim ve evliyaihim ya eba abdillah innî salimun limen salemekum ve harbun limen haribekum ila yevmil kıyameti ve leanallahu ale ziyad

45b

ve ale mervan va leanallahu beni ümeyye katibe velaenallahu ibn mercane veleanallahu ömer bin sa’ad veleanallahu şimran ve leanallahu ümmeten esrahabet ve elhamabed ve tennekabet ve teheyyet likıtalike biebi ente ve ümmi lekat azumme manayı bike feselullahellezi ekrame makameke ve ekrameni bike en yerzukani talebe şarike mea imamin mansurı min Ehl-i

44a

Beyt-i Muhammedin sallallahu aleyhi ve alihi allahumme icalni indeke vecihen bil Hüseyin aleyhisselam fiddünya vel ahir ya eba abdillah innî etekarrebu ilallahi ve ila resuluhi ve ila emirul müminine ve ila Fatıma ve ila el Hasan ve ileyke bimuvalatike ve bil beraeti mimmen kateleke ve nasabe lekel harbe ve bil beraeti ammen eteessesez zulmi vel cevri aleykum

44b

ve ebereu ilillahi ve resuluhi femen eteessese esase zalik ve bena aleyhi munyanehu ve cera fi zulmuhi ve cevrihi aleykum ve ala eşyaikum bi ru’yeti ilallahi ve ileykum bi muvaletikum ve muvalati veliyyukum ve bil beraeti min adaikum ve nasibine lekum elharbe ve bil beraeti min eşyaihim

52a

elhamdulillah ala ma en’ame bihi aleyna rabbulalemin.
Vekil Fatih Mustafa babanın vefat tarihidir arzu itti Hüseyini ruh-ı pak-ı Mustafa. 12 Muharrem 1234/1818
MÜTEFERRİK SAYFALAR(Bağımsız Sayfalar)
1b

Mihodan aldığım etmek Martın dokuzuncu gününden mahsup olunacaktır. 9 Mart sene 35

28a

Ve cezahum bima saberu cenneten ve hariran müttekin

Ale’l-eraiki la yeravne şemsen ve la zemherira

Vallahu yescudu men fis semavati vel ardı tav’an ve kerhen ve zılaluhum bil aduvvi? Vel âsâli. Rabbena men tudhilennare fekad ahzeyteh ve ma lizzalimine min ensar.

28b

İki kıılç resmi arasında şunlar yazılıdır: Bismillahirrahmanirrahim kul huvellahü ahad allahussamed lem yelid velem yuled ve lemyekun lehu kufuven ahad. Nasrun minallahi ve fethun garib ve beşşiril müminin ya Muhammed ya Ali la feta illa Ali la seyfe illa zülfikar ya Ali Allah Allah ya Ali ya Ali … ya Ali innellahe ala külli şey’in kadir ve huve ala şey’in kadir ve ufevvidu emri ilallah innellahe basirun bil ibad. İnna fetahna leke fethan mubina ma tekaddeme min zenbike ve ma teahhara innellahe ala külli şey’in kadir. ( Anadolunun değişik yörelerinden gelen şecereler ve dergahlardaki tabelalarda yazılıdır.

Üçüncü kılıcın etrafında şu yazılıdır: İnnellahe ala kulli şey’in kadir. Ve ufevvidu emri ilallah innellahe basirun bil ibad ve huve ala kulli şey’in kadir.:Ya Allah Ya Muhammed Ya Ali, la feta illa Ali la seyfe illa zulfikar. Ve huve ala kulli şey’in kadir inne bi kulli şey’in muhit ya Ali Hû.

32a

Kolunya 1331, Mayıs 24

34a

49 koç

95 koyun

34b

İnnellezine amenu ve amilussalihati kanet lehum cennatil firdevs nuzulen halidine fiha la yebğune anha hivelen alallahi fi kullil umuri tevekkuli ve bil hamsi eshabil aba tevessuli Muhammedul meb’us ve ebneyhi badehu ve Fatımatuzzehra ve Mürtaza Ali.

35a

Kişniş 10 direm, Anason 10 direm, Radıyan tohmu 10 direm, Mustafa sakızı 10 direm, Beyaz günlük 10 direm, Sinameki 30 direm, Toz şeker 220 direm.

Şekeri tencereye koyup üzerine yüz direm su koyup kaynata küfün alıp kıvam verdikte aşağı indire, parmak dayanır dayanmaz eczaları karıştıra, soğuyunca karıştıra, bir sırlı kaba koyup akşam batacak vakti ceviz miktarı sabah yine ol miktar isti’mal ide. Sabah yine on miktar isti’mal ide. Sofra-yı saniyen balgamı salisen suda-yı ? ihracından sonra mide içinde olan rihleri dahi izale ider. Ve tabii asla inkıyaza bırakmaz. Gaflet olunmaya.

38a

Köprülülü Fethi Baba’nın Nutkudur
1318 Mayısında kîl u kâl çok ola

Nice bin İsevîlerden putperestlerden yokola

Temmuzun sonunda Tuna nehri bizim ola

Bosna’ya yakın askerlerin fırkaları teşkil ola

Kara dağın fethi sürmez haftaya hitam bula

Badehu Rusya Hint içun Batumu tahliye kıla

Kun ganiyyen ma tekellem entel fakir

Ve huve ala kulli şeyin kadir

vefatı sene 1151/1738
38b

boş
35b

boş

39b

İnnellezine âmenû ve amilussalihati kânet lehüm cennâtü’l-firdevsi nüzülen hâlidîne fîhâ lâ yebğûne anhâ hıvelâ.

Alallahi fî külli’l-umûri tevekkelî

Ve bi’l-hamsi ashâbi’l-abâ tevekkelî

Muhammedü’l-meb’ûsü ve ibneyhi ba’dehû

Ve Fatımetü’z-Zehra ve’l-Murteza Alî

22b

Ya eyyuhellezine amenu iza kuntum ilessalatin fağsilu vucuhekum ve eydiyekum ilel merafikı vem sehu biruisikum ve erculikum ilel kabeyni.

Su dökerim başıma gusl-i cenabet için

Ta vucudum pak ola behr-i ibadet için

41b

Li hamsetun estefi biha hazzul ve bil hatımeti

El Mustafa vel Murteza vebnehuma vel Fatıma

ve yusebbihu’r- ra’dü bihamdihi vel melaiketü min meniyyetihi

Mâ kâne Muhammedun eba ehadun min ricalikum ve lakin resulallahi ve hatemennebiyyine

Ve kanenellahu bi kulli şey’in alîma.

Ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima.

DİPNOTLAR

[1] Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Demirbaş No:264

[2] (Erkanname 156)

[3] (Erkanname 156)

[4] (Erkanname 156)

[5] (Erkanname 156)

[6] Anadolu Bektaşiliğinde ve Erkanname 156’da vardır

[7] (Erkanname 156)

[8] Anadolu Aleviliğinde ve Erkanname 156’da var.

[9] (Erkanname 156)

[10] Anadolu Bektaşiliği ve Erkanname 156’da vardır.

[11] Anadolu Aleviliği ve Bektaşiliğinde vardır. 156 numaralı Erkannamde de bulunmaktadır. Ancak Anadolu Aleviliği ve Bektaşiliğinden daha uzundur.

[12] Anadolu Bektaşiliğinde ve 156 numaralı Erkannamede bulunmaktadır.
[13] 156. Erkannamede var

[14] Anadolu Aleviliğinde ve 156. Erkannamede var.

[15] Anadolu Bektaşiliğinde ve 156. Erkannamede var.

[16] 156. Erkannamede var.

[17] Anadolu Alevi ve Bektaşiliğinde ve 156. Erkannamede var.

[18] Bektaşilikte ve 156. Erkannamede var.

[19] Anadolu Aleviliği ve Bektaşiliğinde ve 156. Erkannamede var.

[20] Şeyh Safi Buyruklarında yer almaktadır. Bazı Bölümleri Mir’atü’l Mekasitte de bulunmaktadır. Anadolu Aleviliği ve Bektaşiliğinde özellikle Muharrem’de ve aşurede koro halinde okunmaktadır. Bazı Bölümleri kısmen değişikliğe uğramıştır. 156. Erkannamede daha kısa olarak yer almaktadır. 156. Erkannamede geniş bir duaya yer verilmiştir.

[21] Kısmi değişmelere rağmen ham Anadolu Aleviliğinde Hem de Anadolu Bektaşiliğinde bulunmaktadır. 156 numaralı Erkannamede de bulunmaktadır.
[22] Buralarda Anadolu Aleviliğinde ve Bektaşilikte “Allah” eklenmektedir.

[23] Bu bölüm Anadolu Aleviliğinde bulunmamaktadır.
[24] Bu bölüm 156 numaralı erkannamede bulunmamaktadır.

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNE ÇEVİRİSİ
ERKANNAME: 1[24]
Birinci Bölüm
17a

Dünya’da tüm kullarına ahirette ise müminlere merhamet eden Allah’ın adı ile başlarım. Bizi doğru yolu gösteren Aِllah’a şükürler, tek yol göstericimiz ve peygamberimiz Muhammed Mustafa ve onun Ehl-i Beytine ve On İki İmam Hazretlerine binlerce selâm olsun.

17b

Bu bölüm, On İki İmam hazretlerinin erkanı üzere namaz ve abdest ile ilgili bazı önemli konuları içerir. Abdestle ilgili önemli konular: Önce ellerini bileklerine kadar yıkamaktır, sonra saç bitiminden itibaren yüzü yıkamaktır.

16a

Üçüncü olarak sağ elle sol bileği sol elle sağ bileği yıkamaktır, dördüncü olarak da başı elle mesh etmektir.

16b

Beşinci olarak ayaklarını topuklara kadar meshetmektir ve bunları üçer kere yıkamak sünnettir.

15a

Abdesti bozan şeyler: Aklı giderecek kadar içki içmek, büyük abdest yapmak, uyumak, kadınların hayız halleri ve arkadan çıkan yel benzeri şeyler.

15b

Namaz ve vakitleri: Sabah namazı; fecrin yani ortalığın ışımasından iyice aydınlık olana kadar. Öğlen; güneşin ortaya gelmesinden güneşin ışığının etkisi kaybolana kadar. İkindi Vakti; Güneşin etkisini kaybedip batıncaya kadar olan vakittir. Akşam vakti; güneş batımındaki kızıllıktan iyice kararana kadar. Yatsı vakti: Akşamdan gece yarısına kadar. Kamet ve ezan sünnettir. Kaamet şöyledir: Allahu ekber Allahu ekber eşhedu enla ilahe illallah iki defa, eşhedu enne Muhammeden resulallah iki defa, ve eşhedu enne Aliyyen veliyullah iki defa,

14b

hayye ales-salah iki defa, hayye alel-felah iki defa, hayye ala hayri’l-amel iki defa, kad kamedis salah iki defa, Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah, kıbleye dönerek kılacağı namaza niyet eder ve kalbinden bu niyeti geçirir. Ve tekbir alarak namaza başlar.

13a

İlk rekatta, fatiha ile besmele ve bir tam sure besmele ile okunur. İkinci rekâtta ise sadece fatiha ve bir sure okunur. Bu tertip, farz namazlarda ise şöyledir;

13b

kamet idub niyet ettiğinde ilk rekatta besmele ile fatiha ve besmele ile bir sure okuyup Allahu ekber diyip rukua varılır ve ellerini parmakları açık olarak ve dizleri üzerine koyarak ayaklarına bakar bir biçimde subhane rabbiyel-azim

12a

ve bihamdihi der ve bunu en az bir ve tek sayı olmak şartı ile birden fazla diyebilir, ondan sonra Allahu ekber diyip semi allahu limen hamideh elhamdulillahi rabbi’l- alemin, dedikten sonra allahu ekber diyip secdeye varılır, secdede subhane rabbiyel ala ve bi hamdihi der, Allahu ekber diyip secdeden kalkıp ayaklarını

52b

düz tutub oturur. Yine Allahu ekber deyip ikinci secdeye varır, yine subhane rabbiyel alâ ve bi hamdihi der. Sonra secdeden kalkıp Allahu ekber diyip ayakta durup, besmele ile fatihayı ve bir sure okur.

51a

Sonra Allahu ekber diyip dua ider gibi ellerini kaldırır ve bu konutu okur: “ la ilahe illallah el halimu’l-kerim la ilahe illallahu’l aliyyu’l-azim subhanallah rabbu’s semavati’s seb’a ve rabbul arzini’s seb’a ve ma fevkahunne ve ma beynehum vema tahtehunne ve ma fihine ve rabbul arşıl azim. Rabbenağfir lena va’fu anna fid dünya,

51b

“vel ahira”. Yahud gücü yetmez ise, “Allahumme salli ala Muhammed ve âli Muhammed” demesi yeterlidir. Sonra Allahu ekber diyib rukuua varılır aynı şekilde rukudaki söylenecekler söylenir, Allahu ekber diyip rukuudan kalkıp semi Allahu limen hamideh elhamdulillahi rabbil alemin Allahu ekber diyerek secdeye varılır, Allahu Ekber diyib kalkıp

50a

okumayı ve tesbihatı yaparak, ikinci secdeye varılır, sonra Allahu ekber diyip ayaklarını düz edip rükuda bunu okur; eşhedü en la ilahe illallahhu vahdehu la şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu resuluhu

50b

ve eşhedü enne emira’l-müminine Ali veliyullah Allahumme salli ve sellim ve barik ve turahhim ala Muhammedin ve âli Muhammed efdalu ma salleyte vesellemte ve barekte ve terahhemte ala İbrahime ve âli İbrahime inneke hamidun mecid, yahud Allahumme salli ala Muhammedin ve âli Muhammed diye, yeterlidir, sonra Allahu ekber diyip ayakta durulur. besmele ile sadece fatiha okunur.

49a

sonra rükua varılır, secdeye vararak secdeler eda edilir. Sonra Allahu ekber diyib ayağa kalkar ve fatihayı besmele ile okuyup rükuu ve secdeleri yaparak oturur ve kelime-i şahadeti ve salavatları okuduktan sonra;

49b

çihardeh-i masum-ı pak ve sâir enbiyaya ve melaike-i mukaddesine ve teveccühen es-selamu aleyke eyyühennebiyyu ve rahmetullahi ve berekatuhu es-selamu aleyna ve ala ibadillahi salihin es-selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu, dediğinde artık namazdan çıkmış, namaz bitirilmiş olur. On beş kere subhanallah velhamdulillah ve la ilahe illallah ve bildiği dualardan

48a

ve salavatdan okuyup, elleri kaldırarak : “çeharde-i masum-ı pak şefii getirdik hakk-ı tealiye” şeklinde dua edip elleri yüze sürüp şükür secdesine varmak iyidir. Eğer kılınan namaz iki rekat ise yukarıda anlatıldığı gibi kılınır. Eğer üç rekat ise, aynı şekilde kılınır.

Allah’ın yolcu olmayanlara farz kıldığı namaz on yedi rekat namazdır, iki rekat sabah, dört rekat öğle, dört rekat ikindi, üç rekat akşam, dört rekat yatsı.

47a

ancak yolculukta, iki rekat sabah ve iki rekat öğlen ve iki rekat ikindi ve üç rekat akşam ve iki rekat yatsıdır. Yolcu, vatanından dört yahut beş saat miktarı yere varmağa niyet eden

47b

kişidir ve bu kişinin namazlarını bu şekilde kısaltması gerekir. Aynı günde dönmüş ise, sabahın iki rekâtında, akşamın ilk iki rekâtında yatsıda açıktan okumak farzdır. Öğlen, ikindi ve akşamın son rekâtında ve yatsının son iki rekâtında içinden okumak ve ikindi ve akşamın son rekâtında ve yatsının son rekâtını içinden okumak farzdır ancak bu erkekler içindir. Kadınların ise, hepsini içlerinden okumaları gerekir.

46a

Namazı kılarken temiz elbise giymek ve secdede alnın yere değmesi farzdır. Mescidin içi ise temiz şeylerden döşeli olmalıdır. Ancak bu temiz şeylerin en iyisi toprak olup bunun en faziletlisi de, Kerbela toprağıdır.

46b

Namazda veya namaz dışında erkeklerin ipek elbise giymeleri haramdır. Kadınların giymesi ise haram değildir. Hem kadının hem erkeğin, eti yenmeyen hayvanların derisi üzerinde namaz kılmaları, namazlarının geçersiz olmasına sebep olur.

İkinci Bölüm
18a

Allahumme zidna muhabbetehun verzukna şefaaatehu ve zidna vahşurna meahun bicudike ve ihsanike ya erhamerrahimin ve salli ala seyyidina Muhammed ve alihittahirine.

Bismillahirrahmanirrahim
Nadi aliyyen mazharal acaib teciduhu indeke avnen leke finnevaibi lilallahi haceten külle hemmin ve gammin

18b

se yenceli bi-nuri azametike ya Allah ya Allah ya Allah ve bi-nubuvvetike ya Muhammed ya Muhammed ya Muhammed ve bi-velayetike ya Ali ya Ali ya Ali edrikni edrikni. La feta illa Ali la seyfe illa zulfikar. Rabbena tekabbel minna bihakkı Ahmed ve Haydar hû.

8a

Lem yelidsin velem yuled okurum zatını hem velem yekun lehu dilerim dahi kufufen ehad ba cemali Muhammed kemali Hüseyin alira bülend salavat. (Erkanname 156)

Terceman-ı Fenaî
Alamet-i fukarasında geda sırrı Ali el Murtaza emanet ve Yasin el Kuranı havalet-i âl-i abâ dustur-ı erbab-ı fenai ber cemali Muhammed kemali Hüseyin Ali ra bülend salavat. (Erkanname 156)

Terceman-ı Dolak
Dizine bendim ediNot: 33. SAYI - Bahar 2005
[19] Anadolu Aleviliği ve Bektaşiliğinde ve 156. Erkannamede var.

[20] Şeyh Safi Buyruklarında yer almaktadır. Bazı Bölümleri Mir’atü’l Mekasitte de bulunmaktadır. Anadolu Aleviliği ve Bektaşiliğinde özellikle Muharrem’de ve aşurede koro halinde okunmaktadır. Bazı Bölümleri kısmen değişikliğe uğramıştır. 156. Erkannamede daha kısa olarak yer almaktadır. 156. Erkannamede geniş bir duaya yer verilmiştir.

[21] Kısmi değişmelere rağmen ham Anadolu Aleviliğinde Hem de Anadolu Bektaşiliğinde bulunmaktadır. 156 numaralı Erkannamede de bulunmaktadır.
[22] Buralarda Anadolu Aleviliğinde ve Bektaşilikte “Allah” eklenmektedir.

[23] Bu bölüm Anadolu Aleviliğinde bulunmamaktadır.
[24] Bu bölüm 156 numaralı erkannamede bulunmamaktadır.

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNE ÇEVİRİSİ
ERKANNAME: 1[24]
Birinci Bölüm
17a

Dünya’da tüm kullarına ahirette ise müminlere merhamet eden Allah’ın adı ile başlarım. Bizi doğru yolu gösteren Aِllah’a şükürler, tek yol göstericimiz ve peygamberimiz Muhammed Mustafa ve onun Ehl-i Beytine ve On İki İmam Hazretlerine binlerce selâm olsun.

17b

Bu bölüm, On İki İmam hazretlerinin erkanı üzere namaz ve abdest ile ilgili bazı önemli konuları içerir. Abdestle ilgili önemli konular: Önce ellerini bileklerine kadar yıkamaktır, sonra saç bitiminden itibaren yüzü yıkamaktır.

16a

Üçüncü olarak sağ elle sol bileği sol elle sağ bileği yıkamaktır, dördüncü olarak da başı elle mesh etmektir.

16b

Beşinci olarak ayaklarını topuklara kadar meshetmektir ve bunları üçer kere yıkamak sünnettir.

15a

Abdesti bozan şeyler: Aklı giderecek kadar içki içmek, büyük abdest yapmak, uyumak, kadınların hayız halleri ve arkadan çıkan yel benzeri şeyler.

15b

Namaz ve vakitleri: Sabah namazı; fecrin yani ortalığın ışımasından iyice aydınlık olana kadar. Öğlen; güneşin ortaya gelmesinden güneşin ışığının etkisi kaybolana kadar. İkindi Vakti; Güneşin etkisini kaybedip batıncaya kadar olan vakittir. Akşam vakti; güneş batımındaki kızıllıktan iyice kararana kadar. Yatsı vakti: Akşamdan gece yarısına kadar. Kamet ve ezan sünnettir. Kaamet şöyledir: Allahu ekber Allahu ekber eşhedu enla ilahe illallah iki defa, eşhedu enne Muhammeden resulallah iki defa, ve eşhedu enne Aliyyen veliyullah iki defa,

14b

hayye ales-salah iki defa, hayye alel-felah iki defa, hayye ala hayri’l-amel iki defa, kad kamedis salah iki defa, Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah, kıbleye dönerek kılacağı namaza niyet eder ve kalbinden bu niyeti geçirir. Ve tekbir alarak namaza başlar.

13a

İlk rekatta, fatiha ile besmele ve bir tam sure besmele ile okunur. İkinci rekâtta ise sadece fatiha ve bir sure okunur. Bu tertip, farz namazlarda ise şöyledir;

13b

kamet idub niyet ettiğinde ilk rekatta besmele ile fatiha ve besmele ile bir sure okuyup Allahu ekber diyip rukua varılır ve ellerini parmakları açık olarak ve dizleri üzerine koyarak ayaklarına bakar bir biçimde subhane rabbiyel-azim

12a

ve bihamdihi der ve bunu en az bir ve tek sayı olmak şartı ile birden fazla diyebilir, ondan sonra Allahu ekber diyip semi allahu limen hamideh elhamdulillahi rabbi’l- alemin, dedikten sonra allahu ekber diyip secdeye varılır, secdede subhane rabbiyel ala ve bi hamdihi der, Allahu ekber diyip secdeden kalkıp ayaklarını

52b

düz tutub oturur. Yine Allahu ekber deyip ikinci secdeye varır, yine subhane rabbiyel alâ ve bi hamdihi der. Sonra secdeden kalkıp Allahu ekber diyip ayakta durup, besmele ile fatihayı ve bir sure okur.

51a

Sonra Allahu ekber diyip dua ider gibi ellerini kaldırır ve bu konutu okur: “ la ilahe illallah el halimu’l-kerim la ilahe illallahu’l aliyyu’l-azim subhanallah rabbu’s semavati’s seb’a ve rabbul arzini’s seb’a ve ma fevkahunne ve ma beynehum vema tahtehunne ve ma fihine ve rabbul arşıl azim. Rabbenağfir lena va’fu anna fid dünya,

51b

“vel ahira”. Yahud gücü yetmez ise, “Allahumme salli ala Muhammed ve âli Muhammed” demesi yeterlidir. Sonra Allahu ekber diyib rukuua varılır aynı şekilde rukudaki söylenecekler söylenir, Allahu ekber diyip rukuudan kalkıp semi Allahu limen hamideh elhamdulillahi rabbil alemin Allahu ekber diyerek secdeye varılır, Allahu Ekber diyib kalkıp

50a

okumayı ve tesbihatı yaparak, ikinci secdeye varılır, sonra Allahu ekber diyip ayaklarını düz edip rükuda bunu okur; eşhedü en la ilahe illallahhu vahdehu la şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu resuluhu

50b

ve eşhedü enne emira’l-müminine Ali veliyullah Allahumme salli ve sellim ve barik ve turahhim ala Muhammedin ve âli Muhammed efdalu ma salleyte vesellemte ve barekte ve terahhemte ala İbrahime ve âli İbrahime inneke hamidun mecid, yahud Allahumme salli ala Muhammedin ve âli Muhammed diye, yeterlidir, sonra Allahu ekber diyip ayakta durulur. besmele ile sadece fatiha okunur.

49a

sonra rükua varılır, secdeye vararak secdeler eda edilir. Sonra Allahu ekber diyib ayağa kalkar ve fatihayı besmele ile okuyup rükuu ve secdeleri yaparak oturur ve kelime-i şahadeti ve salavatları okuduktan sonra;

49b

çihardeh-i masum-ı pak ve sâir enbiyaya ve melaike-i mukaddesine ve teveccühen es-selamu aleyke eyyühennebiyyu ve rahmetullahi ve berekatuhu es-selamu aleyna ve ala ibadillahi salihin es-selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu, dediğinde artık namazdan çıkmış, namaz bitirilmiş olur. On beş kere subhanallah velhamdulillah ve la ilahe illallah ve bildiği dualardan

48a

ve salavatdan okuyup, elleri kaldırarak : “çeharde-i masum-ı pak şefii getirdik hakk-ı tealiye” şeklinde dua edip elleri yüze sürüp şükür secdesine varmak iyidir. Eğer kılınan namaz iki rekat ise yukarıda anlatıldığı gibi kılınır. Eğer üç rekat ise, aynı şekilde kılınır.

Allah’ın yolcu olmayanlara farz kıldığı namaz on yedi rekat namazdır, iki rekat sabah, dört rekat öğle, dört rekat ikindi, üç rekat akşam, dört rekat yatsı.

47a

ancak yolculukta, iki rekat sabah ve iki rekat öğlen ve iki rekat ikindi ve üç rekat akşam ve iki rekat yatsıdır. Yolcu, vatanından dört yahut beş saat miktarı yere varmağa niyet eden

47b

kişidir ve bu kişinin namazlarını bu şekilde kısaltması gerekir. Aynı günde dönmüş ise, sabahın iki rekâtında, akşamın ilk iki rekâtında yatsıda açıktan okumak farzdır. Öğlen, ikindi ve akşamın son rekâtında ve yatsının son iki rekâtında içinden okumak ve ikindi ve akşamın son rekâtında ve yatsının son rekâtını içinden okumak farzdır ancak bu erkekler içindir. Kadınların ise, hepsini içlerinden okumaları gerekir.

46a

Namazı kılarken temiz elbise giymek ve secdede alnın yere değmesi farzdır. Mescidin içi ise temiz şeylerden döşeli olmalıdır. Ancak bu temiz şeylerin en iyisi toprak olup bunun en faziletlisi de, Kerbela toprağıdır.

46b

Namazda veya namaz dışında erkeklerin ipek elbise giymeleri haramdır. Kadınların giymesi ise haram değildir. Hem kadının hem erkeğin, eti yenmeyen hayvanların derisi üzerinde namaz kılmaları, namazlarının geçersiz olmasına sebep olur.

İkinci Bölüm
18a

Allahumme zidna muhabbetehun verzukna şefaaatehu ve zidna vahşurna meahun bicudike ve ihsanike ya erhamerrahimin ve salli ala seyyidina Muhammed ve alihittahirine.

Bismillahirrahmanirrahim
Nadi aliyyen mazharal acaib teciduhu indeke avnen leke finnevaibi lilallahi haceten külle hemmin ve gammin

18b

se yenceli bi-nuri azametike ya Allah ya Allah ya Allah ve bi-nubuvvetike ya Muhammed ya Muhammed ya Muhammed ve bi-velayetike ya Ali ya Ali ya Ali edrikni edrikni. La feta illa Ali la seyfe illa zulfikar. Rabbena tekabbel minna bihakkı Ahmed ve Haydar hû.

8a

Lem yelidsin velem yuled okurum zatını hem velem yekun lehu dilerim dahi kufufen ehad ba cemali Muhammed kemali Hüseyin alira bülend salavat. (Erkanname 156)

Terceman-ı Fenaî
Alamet-i fukarasında geda sırrı Ali el Murtaza emanet ve Yasin el Kuranı havalet-i âl-i abâ dustur-ı erbab-ı fenai ber cemali Muhammed kemali Hüseyin Ali ra bülend salavat. (Erkanname 156)

Terceman-ı Dolak
Dizine bendim ediNot: 33. SAYI - Bahar 2005
 • İstatistikler: 1 Mesajlar | 939 Görüntüleme

Buradan giriş yap:

Not a member of this network?

Alternative logins

You can use an account of a third party.

Komünite detayları

 • Search for:

 • Komünite adı

  Oniki-Imam-Yolu
  Foruma hoşgeldiniz

 • Kurucu

  Oniki Imam Yolu Yön.

 • Kuruluş

  12.11.2008

 • Members

  28

 • Dil

  Türkçe